You are currently viewing آیا مورچه ها کورهستند
آیا مورچه چشم دارد می بیند یا نه

آیا مورچه ها کورهستند

مورچه ها کورهستند یا نه

نمونه هایی از مورچه های کور

مورچه ها کورهستند یا نه

مورچه ها چگونه می بینند

مورچه ها چه رنگ هایی را می بینند

دیدگاهتان را بنویسید